گنبد مینا

نام پروژه:  گنبد مینا

محل پروژه: تهران – پارک آب و آتش

سیستم ارائه شده:  سیستم اطفاء حریق

نام مشتری : سازمان نوسازی عباس آباد- شهرداری تهران

سال پروژه: 1393

نام پروژه:  گنبد مینا

محل پروژه: تهران – پارک آب و آتش

سیستم ارائه شده:  سیستم اعلام حریق

نام مشتری : سازمان نوسازی عباس آباد- شهرداری تهران

سال پروژه: 1393