کیسون

نام پروژه: ساختمان مرکزی شرکت کیسون

محل پروژه: تهران –  سعادت آباد

سیستم ارائه شده:  سیستم اعلام حریق

نام مشتری: شرکت کیسون

 سال پروژه: 1394