کارآفرین

نام پروژه: کارآفرینان

محل پروژه: تهران – پارک سنتر فرمانیه

سیستم ارائه شده: سیستم اعلام حریق

نام مشتری: شرکت کارآفرینان

سال پروژه: 1394