پتروشیمی خوزستان

نام پروژه:  پتروشیمی خوزستان

محل پروژه: بندر ماهشهر

سیستم ارائه شده: سیستم گازسنج

نام مشتری : پتروشیمی خوزستان

سال پروژه: 1392