پتروشیمی تبریز

نام پروژه: پتروشیمی تبریز

محل پروژه: تبریز-پتروشیمی تبریز

سیستم ارائه شده: سیستم گاز سنج

نام مشتری: پتروشیمی تبریز

سال پروژه: 1390-1384