پتروشیمی اصفهان

نام پروژه:  پتروشیمی اصفهان

محل پروژه: اصفهان- پتروشیمی اصفهان

سیستم ارائه شده: سیستم اعلام حریق  و گازسنج

نام مشتری: شرکت  پتروشیمی اصفهان – شرکت نارگان

سال پروژه: 1386