پالایش نفت تهران

نام پروژه: پالایش نفت تهران

محل پروژه: تهران – شهر ری- پالایشگاه تهران

سیستم ارائه شده: سیستم اعلام حریق

نام مشتری: شرکت پالایش نفت تهران

سال پروژه: 1389