همقدم – خانه سام پاسداران

نام پروژه: شرکت همقدم – خانه سام پاسداران

محل پروژه: تهران- پاسداران خانه سام پاسداران

سیستم ارائه شده: سیستم اعلام حریق

نام مشتر : شرکت همقدم

سال پروژه: 1396