هایپر استار

نام پروژه: هایپر استار

محل پروژه: تهران -هایپر استار شهید باکری

سیستم ارائه شده: سیستم چراغ اضطراری

نام مشتری : هایپر استار

سال پروژه: 1395