قطار شهری مشهد

نام پروژه: مترو خط یک – قطار شهری مشهد

محل پروژه: مشهد

سیستم ارائه شده: سیستم اعلام حریق

نام مشتری: قطار شهری مشهد

سال پروژه: 1386