قدرکار

نام پروژه: ساختمان سالن همایش ها

محل پروژه: تهران

سیستم ارائه شده: سیستم اعلام حریق

نام مشتری: شرکت قدرکار

سال پروژه: 1397