عمران آذرستان

نام پروژه: ساختمان مرکزی انفورماتیک

محل پروژه: تهران – ساختمان مرکزی انفورماتیک

سیستم ارائه شده: سیستم اعلام حریق

نام مشتری: شرکت عمران آذرستان

سال پروژه: 1395