شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

نام پروژه:  شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

محل پروژه: شرکت سایپا – تهران

سیستم ارائه شده:  سیستم اعلام حریق

نام مشتری: شرکت سایپا

سال پروژه: 1385