سفارت ژاپن

نام پروژه: سفارت ژاپن

محل پروژه: تهران – ولنجک

سیستم ارائه شده: سیستم اعلام حریق   

نام مشتری : سفارت ژاپن – شرکت ژالکه

سال پروژه: 1394