ساختمان مرکزی رنو

نام پروژه:  ساختمان مرکزی رنو

محل پروژه: تهران – اقدسیه – ساختمان مرکزی رنو – نگین خودرو

سیستم ارائه شده:  سیستم اعلام حریق

نام مشتری : شرکت رنو- نگین خودرو 

سال پروژه: 1391