ذوب آهن اصفهان

نام پروژه: شرکت ذوب آهن اصفهان

محل پروژه: اصفهان

سیستم ارائه شده: اعلام حریق – سیستم گازسنج

نام مشتری: شرکت ذوب آهن اصفهان

سال پروژه: 1386