جهانپارس

نام پروژه:  ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد

محل پروژه: تهران – ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد

سیستم ارائه شده: سیستم اطفاء حریق  

نام مشتری:  بانک پاسارگاد – شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس – شرکت همپایه

سال پروژه: 1397

نام پروژه: ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد

محل پروژه: تهران – ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد

سیستم ارائه شده: سیستم اعلام حریق  

نام مشتری: بانک پاسارگاد – شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس – شرکت همپایه

سال پروژه: 1397