تونل حکیم

نام پروژه: تونل حکیم

محل پروژه: تهران – تونل حکیم

سیستم ارائه شده: اعلام حریق

نام مشتری : سازمان مهندسی شهرداری تهران

سال پروژه: 1393

نام پروژه: تونل حکیم

محل پروژه: تهران – تونل حکیم

سیستم ارائه شده: جعبه‌های آتش نشانی

نام مشتری : سازمان مهندسی شهرداری تهران

سال پروژه: 1393

نام پروژه: تونل حکیم

محل پروژه: تهران – تونل حکیم

سیستم ارائه شده: سیستم اطفاء حریق

نام مشتری : سازمان مهندسی شهرداری تهران

سال پروژه: 1394

نام پروژه: تونل حکیم

محل پروژه: تهران – تونل حکیم

سیستم ارائه شده: نمایشگرهای خروج

نام مشتری : سازمان مهندسی شهرداری تهران

سال پروژه: 1394