تصفیه خانه والفجر عراق

نام پروژه:  تصفیه خانه والفجر عراق

محل پروژه: عراق – تصفیه خانه والفجر عراق

سیستم ارائه شده: سیستم اعلام حریق و گاز سنجی

نام مشتری  شرکت زلال

سال پروژه: 1393