بانک خاورمیانه

نام پروژه: بانک خاورمیانه

محل پروژه: تهران شعبه  های نیاوران، نوبخت، مجتمع آفتاب ونک

سیستم ارائه شده: سیستم اعلام حریق

نام مشتری: بانک خاورمیانه

سال پروژه: 1392