ایران سازه – وردآورد

نام پروژه: برج مسکونی وردآورد

محل پروژه: تهران – بلوک E5 / وردآورد

سیستم ارائه شده: سیستم اعلام حریق  

نام مشتری: شرکت ایران سازه

سال پروژه: 1394