چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری نوین (12 الی 15 دی 1397)