خدمات ما

1- Fire Detection System

1-2 تجهيزات اعلام حريق از کمپانی Detectomat آلمان شامل :

 • انواع دتکتورهای دودی ، حرارتی ، شستي اعلام حريق ، آلارمهای صوتی و چشمی بصورت كانونشنال .
 • انواع دتکتورهای دودی ، حرارتی ، شستي اعلام حريق ، آلارمهای صوتی و چشمی بصورت آدرس پذير .
 • پنلهاي كنترل با قابليت راهبري .
 • سيستم آدرس پذير تا 16 لوپ آدرس پذير .
 • سيستم كانونشنال تا 64 زون كانونشنال .
 • سيستم اطفاء حريق تا 8 زون اطفاء حريق .
 • قابليت مانيتورينگ و كنترل از طريق Pc و Modem .
 • امكان برقراري شبكه بين پنلهاي اصلي و فرعي از طريق Bit bus .
 • داراي تاييديه هاي LPCB و VDS .
 • .

  2- سيستم گازسنج Gas Detection System

  تجهيزات اندازه گيري محيطی (هوا) از کمپانی GfG آلمان شامل :
 • انواع دستگاه هاي گازسنج پرتابل جهت اندازه گيری غلظت گازهای سمی و قابل اشتعال در واحدهای LEL,VOL%,ppm.
 • انواع دستگاه هاي گازسنج ثابت جهت اندازه گيری غلظت گازهای سمی و قابل اشتعال در واحدهای LEL,VOL%,ppm.
 • انواع پنل جهت مونيتورينگ دستگاه هاي گازسنج.
 • داراي تاييديه هاي ATEX و EX .
 • .

  3- سيستم اطفاء حريق Fire Detection System

  1-3-تجهيزات اطفاء حريق از كمپاني MOBIAK يونان .

 • ارائه كليه سيستم هاي اطفاء گازي از نوع سيستم ثابت Total Flooding))
 • ارائه انواع سيستم هاي اطفاء اتوماتيك و دستي آبي
 • ارائه كليه ادوات اطفاء دستي ( انواع كپسول هاي فوم ، پودر ، گاز )
 • تجهيزات اطفاء ديتا سنترها
 • تجهيزات ماشين هاي آتش نشاني
 • داراي تاييديه هاي Marine و UL .
 • 2-3- تجهيزات بهداشت فردي و محيط كار از كمپاني MOBIAK يونان .

 • انواع لباسها،ماسكها و لوازم آتش نشاني
 • انواع تجهيزات Oxygen Therapy
 • انواع تجهيزات بيمارستاني
 • .

  4- سيستم اعلام حريق Linear Heat Detection System

  سيستم فيبر نوري از كمپاني LIOS آلمان

 • ارائه سيستم هاي اعلام حريق توسط فيبر نوري تا شعاع 10 كيلومتري.
 • ارائه سيستم هاي اندازه گيري دما و نشتي خطوط لوله نفت و گاز تا شعاع 10 كيلومتري.
 • داراي تاييديه هاي VDS و UL .